iami233
iami233
文章153
标签38
分类4

文章分类

文章归档

[I Am I 年度简报] - 2023

[I Am I 年度简报] - 2023

过去都是假的

回忆是一条没有归途的路

[I Am I 年度简报] – 2022

[I Am I 年度简报] – 2022

[I Am I 年度简报] – 2022
[I Am I 年度简报] – 2021

[I Am I 年度简报] – 2021

[I Am I 年度简报] - 2020

[I Am I 年度简报] - 2020

もう忘れてしまったかな

[I Am I 年度简报] - 2019

[I Am I 年度简报] - 2019

日复一日年复一年 涂涂改改又是一年
似乎不写点什么对不起这个冬天
一个字贯穿一年混