PHP获取QQ信息

发布于 2018-05-03  1.37k 次阅读


<?php
//获取QQ昵称QQ头像
if ($_GET['qq']) {
  $qq = $_GET['qq'];
  //向接口发起请求获取json数据
  $get_info = file_get_contents('http://users.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?uins='.$qq);
  //转换编码
  $get_info = mb_convert_encoding($get_info, "UTF-8", "GBK");
  //对获取的json数据进行截取并解析成数组
  $name = json_decode(substr($get_info,17,-1),true);
  if($name and $qq){
    $txUrl = 'http://q.qlogo.cn/headimg_dl?dst_uin='.$qq.'&spec=100';
    $arr = array(
      'code' => 1,
      'msg' => 'Success',
      'txUrl' => $txUrl,
      'name' => urlencode($name[$qq][6])
    );
   exit(stripslashes(urldecode(json_encode($arr))));
   }else{
  $arr = array(
    'code' => -1,
    'msg' => 'Error'
  );
  exit(stripslashes(urldecode(json_encode($arr))));
  }
}else{
  $arr = array(
    'code' => -1,
    'msg' => 'Error'
  );
  exit(stripslashes(urldecode(json_encode($arr))));
}

公交车司机终于在众人的指责中将座位让给了老太太