iami233
iami233
文章173
标签37
分类4

文章分类

文章归档

PHP获取QQ昵称和头像API

PHP获取QQ昵称和头像API

示例地址:https://tenapi.cn/qqname?qq=12345
使用文档:https://docs.tenapi.cn/qqname.html

返回数据

{"code":1,"imgurl":"https://q1.qlogo.cn/headimg_dl?dst_uin=12345&spec=100","name":"一块乐"}

接口源码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<?php
if ($_GET['qq']) {
$qq = $_GET['qq'];
//向接口发起请求获取json数据
$get_info = file_get_contents('http://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?get_nick=1&uins='.$qq);
//转换编码
$get_info = mb_convert_encoding($get_info, "UTF-8", "GBK");
//对获取的json数据进行截取并解析成数组
$name = json_decode(substr($get_info,17,-1),true);
if($name and $qq){
$server = rand(1,4);
$txUrl = 'https://q'.$server.'.qlogo.cn/headimg_dl?dst_uin='.$qq.'&spec=100';
$arr = array(
'code' => 1,
'imgurl' => $txUrl,
'name' => urlencode($name[$qq][6])
);
$json_string = json_encode($arr);
exit(stripslashes(urldecode(json_encode($arr))));
}else{
$arr = array(
'code' => -1,
'msg' => 'Error'
);
exit(stripslashes(urldecode(json_encode($arr))));
}
}else{
$arr = array(
'code' => -1,
'msg' => 'Error'
);
exit(stripslashes(urldecode(json_encode($arr))));
}
本文作者:iami233
本文链接:https://5ime.cn/477.html
版权声明:本文采用 CC BY-NC-SA 3.0 CN 协议进行许可